Twitter-Logo

fb icon 325x325

in

Algemene voorwaarden van De Ruiter Taaltrainingen van toepassing op werkzaamheden niet zijnde vertaal- of editorswerkzaamheden, als op 23 november 2000 gedeponeerd onder nummer 24275067 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met De Ruiter Taaltrainingen, hierna te noemen opdrachtnemer, voorzover betrekking hebbend op werkzaamheden niet zijnde vertaal- of editorswerkzaamheden.

Artikel 2. Offertes

2.1 Alle offertes van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.

Artikel 3. Uitvoering/wijziging/intrekking van opdrachten

3.1 Opdrachtnemer is gehouden de opdracht naar beste vermogen uit te voeren.

3.2 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft opdrachtnemer het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren.

3.3 Opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de uitvoering van de krachtens de overeenkomst door opdrachtnemer te verrichten prestatie.

Artikel 4. Vertrouwelijkheid

Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden en zal door haar ingezette derden tot geheimhouding verplichten. Opdrachtnemer is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door deze derden indien zij aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

Artikel 5. Personeel

5.1 Aanwijzing van docenten

Opdrachtnemer kan in overleg met de opdrachtgever een andere docent dan die welke tot dan toe voor de opdrachtgever heeft gewerkt belasten met de verdere training voor de desbetreffende opdrachtgever indien dat naar het oordeel van opdrachtnemer nodig of wenselijk is. Een dergelijke wijziging zal geen nadelige gevolgen hebben voor de kwaliteit van de training. Het aanwijzen van (een) andere docent(en) kan ook op verzoek van de opdrachtgever en in overleg met opdrachtnemer plaatsvinden.

5.2 Het aantrekken of in dienst nemen van wederzijds personeel

Het is de opdrachtgever dan wel zijn rechtsopvolger niet toegestaan tijdens de uitvoering van de opdracht of binnen twee jaar na beëindiging daarvan direct of op enige wijze indirect personeel van opdrachtnemer dan wel personen die voor of namens opdrachtnemer de opdracht van opdrachtgever uitvoeren, in dienst te nemen, met hen over indiensttreding te onderhandelen, aan hen opdrachten tot dienstverlening te verstrekken of daarover te onderhandelen, of op enige andere wijze aan hen werk uit te besteden of daarover te onderhandelen. Omgekeerd is het opdrachtnemer niet toegestaan enige in dit lid genoemde handeling te verrichten in relatie tot het personeel in dienst van de opdrachtgever.

Artikel 6. Auteursrecht

Het auteursrecht op alle verstrekte lesmaterialen berust bij opdrachtnemer.

Artikel 7. Prijzen

Tenzij anders is vermeld, zijn de door opdrachtnemer genoemde prijzen exclusief omzetbelasting (btw).

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

8.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden het honorarium en de overige overeengekomen kosten maandelijks bij (voorschot)factuur in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum. Als moment van betaling geldt het moment dat de betaling door opdrachtnemer is ontvangen.

8.2 Indien betaling achterwege blijft, kan de uitvoering van lopende opdrachten met een beroep op de onzekerheidsexceptie opgeschort worden.

8.3 Reclames omtrent de declaratie moeten binnen 14 dagen na de dag van verzending van de declaratie schriftelijk bij opdrachtnemer zijn ingediend. Het recht van reclame vervalt door overschrijding van deze termijn.

8.4 Bij niet-tijdige betaling wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling vereist is.

8.5 Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met dien verstande dat voor buitengerechtelijke incassokosten in elk geval een bedrag van EURO 250,00 wordt gerekend.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ziekte van de docent geldt in ieder geval als overmacht.

9.2 Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.

9.3 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

9.4 Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 10. Aansprakelijkheid; vrijwaring

10.1 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs, onverminderd het bepaalde in artikel 10.3.

10.2 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor letselschade en gevolgschade, daaronder begrepen bedrijfsschade, vertragingsschade, gederfde winst, uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden, tenzij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid de opdrachtnemer onder de gegeven omstandigheden toch aansprakelijk behoort te zijn, onverminderd het bepaalde in artikel 10.3.

10.3 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is in ieder geval gelimiteerd tot het bedrag dat de verzekeraar van opdrachtnemer uitbetaalt, of, indien de aansprakelijkheid niet door een verzekering wordt gedekt, tot tweemaal het bedrag van de declaratie van opdrachtnemer dat in het kader van de opdracht door opdrachtnemer en opdrachtgever is overeengekomen.

10.4 Indien de opdrachtnemer ter zake van enige schade waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever haar terzake volledig vrijwaren.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle klachten en geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten worden in eerste instantie in onderling overleg opgelost. Indien dit niet mogelijk is of niet tot het gewenste resultaat leidt, zal het geschil worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam of een andere bevoegde rechter, zulks ter keuze van opdrachtnemer, tenzij de Kantonrechter ter zake bevoegd is.

 

Algemene voorwaarden van De Ruiter Taaltrainingen van toepassing op vertalingen en editorswerkzaamheden, als op 23 november 2000 gedeponeerd onder nummer 24275067 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met De Ruiter Taaltrainingen, hierna te noemen opdrachtnemer, voor zover betrekking hebbend op vertaalwerkzaamheden of editorswerkzaamheden, beide in de ruimste zin van het woord,

Artikel 2. Offertes

2.1 Alle offertes van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.

Artikel 3. Uitvoering/wijziging/intrekking van opdrachten

3.1 Opdrachtnemer is gehouden de opdracht naar beste vermogen uit te voeren.

3.2 Een opdracht wordt onder zodanig voorbehoud aanvaard dat opdrachtnemer gerechtigd is binnen vijf werkdagen na aanvaarding van de opdracht deze te retourneren. Opdrachtnemer is in dergelijk geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.

3.3 Opdrachtgever verstrekt op verzoek van opdrachtnemer inhoudelijke inlichtingen over de te vertalen tekst alsmede documentatie en terminologie. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van opdrachtgever.

3.4 Opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de uitvoering van de krachtens de overeenkomst door opdrachtnemer te verrichten prestatie.

3.5 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen en de levertijd te verlengen indien de opdrachtgever wijzigingen in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt.

Artikel 4. Vertrouwelijkheid

Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden en zal door haar ingezette derden tot geheimhouding verplichten. Opdrachtnemer is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door deze derden indien zij aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

Artikel 5. Het aantrekken of in dienst nemen van wederzijds personeel

Het is de opdrachtgever dan wel zijn rechtsopvolger niet toegestaan tijdens de uitvoering van de opdracht of binnen twee jaar na beëindiging daarvan direct of op enige wijze indirect personeel van Opdrachtnemer dan wel personen die voor of namens Opdrachtnemer de opdracht van opdrachtgever uitvoeren, in dienst te nemen, met hen over indiensttreding te onderhandelen, aan hen opdrachten tot dienstverlening te verstrekken of daarover te onderhandelen, of op enige andere wijze aan hen werk uit te besteden of daarover te onderhandelen. Omgekeerd is het Opdrachtnemer niet toegestaan enige in dit lid genoemde handeling te verrichten in relatie tot het personeel in dienst van de opdrachtgever.

Artikel 6. Levering

6.1 Een door opdrachtnemer opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen dat

het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Desalniettemin is opdrachtnemer gehouden om, zodra haar duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen. Opdrachtnemer is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat opdrachtgever haar in gebreke heeft gesteld.

6.2 De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending per e-mail, fax of gewone post.

6.3 De binding van opdrachtnemer aan een eventueel overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien opdrachtgever en opdrachtnemer wijziging in de specificaties van de opdracht zijn overeengekomen.

6.4 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen termijn te wijzigen wanneer door opdrachtgever extra bewerkelijke teksten worden aangeleverd, zoals -maar niet beperkt tot- onduidelijke kopij, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, bestanden in een ander programma dan een algemeen gebruikelijk tekstverwerkingsprogramma, welke opdrachtnemer tot meer werkzaamheden noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten.

Artikel 7. Onderzoek bij aflevering

7.1 Opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of opdrachtnemer de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden opdrachtnemer er terstond schriftelijk van in kennis te stellen zodra hem het tegendeel blijkt. Opdrachtgever dient dit onderzoek en deze kennisgeving te doen binnen uiterlijk 14 dagen naaflevering. Het melden van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

7.2 Opdrachtnemer is steeds gerechtigd een ondeugdelijke prestatie te herstellen.

7.3 De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel binnen de gestelde termijn te doen.

7.4 De prestatie van opdrachtnemer geldt in ieder geval als deugdelijk indien opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

Artikel 8. Auteursrecht

8.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer het auteursrecht op de door haar geleverde prestatie.

8.2 Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer te vrijwaren tegen aanspraken op grond van inbreuk op eigendoms-, octrooi-, en auteursrechten betreffende de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 9. Prijzen

9.1 Tenzij anders is vermeld, zijn de door opdrachtnemer genoemde prijzen exclusief omzetbelasting (btw).

9.2 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien zich een situatie als bedoeld in artikel 6.4 voordoet.

Artikel 10. Betalingsvoorwaarden

10.1 Het honorarium voor vertaalwerk is in beginsel gebaseerd op een woordtarief. Voor andere werkzaamheden dan vertaalwerk wordt in beginsel een honorarium op basis van een uurtarief in rekening gebracht.

10.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden het honorarium en de overige overeengekomen kosten direct na aflevering van de opdracht dan el maandelijks bij (voorschot)declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum. Als moment van betaling geldt het moment dat de betaling door opdrachtnemer is ontvangen.

10.3 Indien betaling achterwege blijft, kan de uitvoering van lopende opdrachten met een beroep op de onzekerheidsexceptie opgeschort worden.

10.4 Reclames omtrent de declaratie moeten binnen 14 dagen na de dag van verzending van de declaratie schriftelijk bij opdrachtnemer zijn ingediend. Het recht van reclame vervalt door overschrijding van deze termijn.

10.5 Bij niet-tijdige betaling wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling vereist is.

10.6 Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met dien verstande dat voor buitengerechtelijke incassokosten in elk geval een bedrag van EURO 250,00 wordt gerekend.

Artikel 11. Overmacht

11.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

11.2 Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.

11.3 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

11.4 Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 12. Aansprakelijkheid; vrijwaring

12.1 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs, onverminderd het bepaalde in artikel 12.4.

12.2 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor letselschade en gevolgschade, daaronder begrepen bedrijfsschade, vertragingsschade, gederfde winst, uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden, tenzij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid de opdrachtnemer onder de gegeven omstandigheden toch aansprakelijk behoort te zijn, onverminderd het bepaalde in artikel 12.4.

12.3 De opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor kosten of schaden van welke aard ook en door wie ook geleden welke het gevolg zijn van het transport of de verzending van informatie(dragers). Hieronder is mede begrepen de aflevering van de prestatie uit de overeenkomst en het meezenden van eventuele computervirussen, tenzij dit laatste met opzet gebeurd is.

12.4 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is in ieder geval gelimiteerd tot het bedrag dat de verzekeraar van opdrachtnemer uitbetaalt, of, indien de aansprakelijkheid niet door een verzekering wordt gedekt, tot tweemaal het bedrag van de declaratie van opdrachtnemer dat in het kader van de opdracht door opdrachtnemer en opdrachtgever is overeengekomen.

12.5 Indien de opdrachtnemer ter zake van enige schade waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever haar ter zake volledig vrijwaren.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle klachten en geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten worden in eerste instantie in onderling overleg opgelost. Indien dit niet mogelijk is of niet tot het gewenste resultaat leidt, zal het geschil worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam of een andere bevoegde rechter, zulks ter keuze van opdrachtnemer, tenzij de Kantonrechter ter zake bevoegd is.